Øvrige ydelser

§ 11 forløb

Vi tilbyder et afgrænset familiebehandlingsforløb, som forventes afsluttet indenfor en kort periode. Udgangspunktet er en afgrænset problematik af enten social eller psykisk karakter, som kommer til udtryk i familien eller i miljøet, der omgiver familien. Der planlægges typisk 10 individuelle samtaler alt efter problemstillingen af 1-1½ times varighed hver 14. dag.

Samspilsobservation

Samspilsobservationen har til formål at skabe afklaring og indsigt i familiens ressourcer. Observationsforløbet vil typisk vare 15-20 timer over fire uger, og kan suppleres med en psykologisk vurdering, hvis det ønskes.

Familieanalyse

Det er Sokons erfaring, at der er i mange af de familier vi arbejder med, har været foranstaltet mange indsatser og udredninger, fordi kompleksiteten i familien er så stor.

Sokon har på baggrund af denne erfaring udarbejdet en familieanalyse, som har til formål at få indsigt og forståelse for familiens udfordringer samlet og hver for sig, og afdække og sikre en så præcis vurdering af familiens ressourcer således at det er muligt at få iværksat den rette foranstaltning i familien fra fremadrettet.

Målet er at skabe en mere sammenhængende og meningsgivende indsats, hvor der arbejdes aktivt med forældrene, og hvad familiens støttebehov måtte være fremadrettet.

Familieanalysen adskiller sig fra forældrekompetenceundersøgelsen på den måde, den afdækker flere muligheder og potentialer i familien, og kan således skabe nye perspektiver for hvad der skal til for at skabe udvikling og trivsel i familien, samt hvorvidt forældrene vil kunne mestre de opsatte mål.

I familieanalysen vil følgende blive belyst:

  • Hvilken støtte der har været i familien
  • Hvad der tidligere har været iværksat
  • Eventuelle udredninger
  • Hvilke ressourcer der er i familien, samlet og hver for sig
  • Hvilket samspil der er forældrene imellem
  • Hvilken forældrestil der dominerer familien
  • Om forældrene kan omsætte læring til praktisk forståelse og handling
  • Hvilke positioner hver familiemedlemmer har indbyrdes og hvilket betydning det har for samspillet i familien.

Med afsæt i sagsbehandlers bekymring for familien, hjælper familieanalysen således med at skabe et overblik og forståelse for de muligheder og kompetencer, der kommer til udtryk i familiens dagligdag under konsulentens observationer i familien.

Analysen vil som udgangspunkt forløbe over fire til seks uger, med strukturerede og ustrukturerede observationer, hvor alt hvad der har været forsøgt sættes i perspektiv – eksempelvis børnefaglige undersøgelser, erklæringer fra børnepsykiatrisk afdeling, samtaler fra familiehuse, tidligere støtte etc.

Ungdomssanktionskoordinator

Et helhedsorienteret tilbud til kommuner, som ønsker bistand til opgaven vedrørende sanktionsdømte unge.

Ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig kriminalitet. Det er en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling i tre faser under tilsyn af de kommunale myndigheder.

§ 54 Støtteperson

I SOKON tilbyder vi at indgå i rollen som §54 støtteperson, fundamentet er et tillidsfuldt forhold mellem forældre og støtteperson.

§ 54 støttepersonen kan være samtalepartner om problemstillinger i forbindelse med anbringelsen, være lyttende og støtte forældrene så de oplever sig mødt med omsorg. Målet er at medvirke til at skabe ro omkring anbringelsen og styrke samarbejdet mellem anbringelsesstedet og forældrene. Ligeledes medvirke til at skabe forståelse for de problemstillinger der ligger til grund for beslutning om anbringelse af det enkelte barn.

Generelt at styrke forældrene til at deltage konstruktivt i samarbejdet ml. forældre, anbringelsessted og myndighed.

Forældrene kan f.eks. bruge støttepersonen til

at støtte forældrene i kontakten til barnet
at tale om de følelser der er forbundet med at være forældre til et anbragt barn
at tale om det praktiske omkring det at være forældre til et anbragt barn
at tale om, hvordan I som forældre kan forbedre de forhold, der førte til anbringelsen
at forberede og være bisidder i møder vedr. anbringelse
at gennemgå og sikre forståelse for de dokumenter der omhandler anbringelsen
at rådgive forældrene i forbindelse med samvær

Generelt at styrke forældrene til at deltage konstruktivt i samarbejdet ml. forældre, anbringelsessted og myndighed.